Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Patofyziologický podklad neuronálních okruhů u OCD: Translační studie zacílená na glutamátergní regulaci v přední cingulární kůře / řešitel Jiří Horáček, příjemce Národní ústav duševního zdraví
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204832
Persistent link
Parallel Title Proper
Pathophysiological constituents of neuronal circuits in OCD: Translational study targeting glutamatergic regulation in the anterior cingulate cortex
Abstract
Významná část pacientů s OCD nedosáhne uspokojivé léčebné odpovědi. Využitím komplementárních informací z humánního zobrazení mozku a animálního modelu (senzitizace quinpirolem) cílíme na hlavní nedostatky v poznání OCD a objasníme roli glutamátu, vztah strukturálních a funkčních změn mozku a neurochemické interakce v neuronálních okruzích OCD. Primárně se pak zaměříme na přední cingulum (ACC), které jsme v předchozích studiích identifikovali jako kandidátní region pro rozvoj OCD. Ve skupině 40 nemedikovaných OCD pacientů (a zdravých kontrol) provedeme hodnocení morfometrie, konektivity a hladiny glutamátu v ACC a dalších oblastí mozku. Humánní neurozobrazovací výsledky budeme interpretovat s využitím animálního modelu, který doplní náš heuristický rámec o data, která nejsou měřitelná u lidí. Animální část bude hodnotit neurochemické interakce (microdialýza), funkční konektivitu (qEEG) a expresi časných genů. Naše výsledky přispějí k pochopení neurobiologie OCD a naznačí nové možnosti léčby založené na regionální neurostimulaci a modulaci glutamátu.
English Abstract
Significant portion of OCD patients fail to attain a treatment response. Utilizing the complementary knowledge from human multimodal neuroimaging and animal model (quinpirole sensitization) we aim to remediate the major knowledge gaps in OCD and elucidate role of glutamate, brain structure-function linking, and neurochemical interactions within neuronal circuits of OCD. We will primarily focus on the anterior cingulate (ACC) identified as a candidate region for OCD development by our previous studies. In a group of 40 non-medicated patients (and control subjects) we will assess the morphometry, connectivity, and glutamate in the ACC and other brain areas. The human neuroimaging results will be interpreted using animal model complementing our heuristic framework by data not measurable in humans. Animal part then aims at testing neurochemical interactions (microdialysis), functional connectivity (qEEG) and immediate-early gene imaging. Our results will contribute to OCD neurobiology elucidation and outline novel therapies based on regional neurostimulation and glutamate modulation.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library