Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u dětí s vysoce rizikovými neuroblastomy / řešitel Renata Veselská, příjemce Masarykova univerzita
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204834
Persistent link
Parallel Title Proper
Candidate biomarkers of resistance to retinoids in children with high-risk neuroblastoma
Abstract
Projekt je zaměřen na detailní analýzu exprese pěti kandidátních biomarkerů (PBX1, HOXC9, NF1, HMGI-C a HMGA2), které souvisejí s rezistencí k retinoidům v buňkách neuroblastomu. Endogenní exprese těchto biomarkerů bude hodnocena pomocí PCR a imunodetekce ve stabilizovaných neuroblastomových buněčných liniích a v párových vzorcích nádorové tkáně od jednotlivých pacientů. Do studie bude zařazeno nejméně 25-30 párových vzorků nádorové tkáně odebírané pacientům a 25 neuroblastomových buněčných linií. Případné rozdíly v expresi biomarkerů mezi párovými vzorky téhož pacienta, které byly odebrány v době diagnózy a po indukční chemoterapii, budou ověřeny pomocí ovlivnění buněčných linií vybranými retinoidy. Tato studie přinese zejména zcela nové poznatky založené na komplexní analýze všech kandidátních biomarkerů rezistence k retinoidům v rámci jedné experimentální kohorty. Získané informace tak mohou přispět k identifikaci prediktivních biomarkerů, které budou v praxi využitelné ke stanovení léčebné odpovědi na retinoidy u pacientů s vysoce rizikovými neuroblastomy.
English Abstract
This project is aimed at a detailed analysis of the expression of five candidate biomarkers (PBX1, HOXC9, NF1, HMGI-C and HMGA2) associated with the resistance to retinoids in neuroblastoma cells. Endogenous expression of these biomarkers should be evaluated in established neuroblastoma cell lines as well as in paired samples of tumor tissue taken from the individual patients using PCR and immunodetection methods. At least 25-30 paired tumor samples and 25 neuroblastoma cell lines should be included in this study. Possible differences in expression of biomarkers between paired samples taken from the same patient at diagnosis and after induction chemotherapy should be verified on cell lines treated with selected retinoids. This study brings especially completely new information based on multiple analysis of all candidate biomarkers known to be associated with the resistance to retinoids in one experimental cohort. Obtained data may help to identify useful predictive biomarkers of the patient’s response to retinoids within high-risk neuroblastoma category.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library