Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory / řešitel Tomáš Büchler, příjemce Thomayerova nemocnice
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204835
Persistent link
Parallel Title Proper
Prognostic and predictive molecular factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors
Abstract
Většina pacientů s renálním karcinomem umírá na komplikace spojené s progresí a metastazováním onemocnění. Zaměřili jsme se proto na hledání nových biomarkerů s potenciálem zlepšení léčebných výsledků tyrozinkinázových inhibitorů sunitinibu a pazopanibu u metastatického onemocnění. Léčbu komplikuje primární a sekundární rezistence k TKI, avšak onkologové nemají v současnosti k dispozici žádný prediktivní biomarker, který by dovedl rozlišit skupinu pacientů, kteří mají benefit z léčby, od skupiny, která progreduje navzdory léčbě TKI. Předkládaný projekt navrhuje ucelený soubor experimentů, jejichž cílem je identifikovat, validovat a analyticky zhodnotit nové molekulární biomarkery – specifické panely miRNA – umožňující predikovat léčebnou odpověď a čas do progrese u pacientů léčených sunitinibem a pazopanibem. Kromě tkání budou vyšetřeny také vzorky krevního séra ve snaze vyvinout vyšetření v rámci konceptu tzv. tekuté biopsie, minimálně invazivního přístupu k získání informací o pacientově metastatickém onemocnění.
English Abstract
The main cause of morbidity and mortality of patients with renal cell carcinoma is the progression to metastatic disease (mRCC). Identification and validation of biomarkers has the potential to improve the therapeutic results in mRCC treated with tyrosine kinase inhibitors (TKI) sunitinib and pazopanib. Primary or secondary resistance to the TKIs occur frequently and no clinically useful biomarkers are available that would discriminate between patients with potential benefit from the therapy and those with high likelihood of early progression. The proposed project includes a comprehensive series of experiments that could identify, validate, and analytically characterise specific panels of miRNAs as novel molecular biomarkers enabling the prediction of response and time to progression in patients with mRCC treated with sunitinib and pazopanib. In addition to tumor samples, serum samples will be investigated aiming to develop a minimally invasive “liquid biopsy” approach for the characterisation of the disease in individual patients.
General Note
Doba řešení: 2015-2018
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library