Cover & TOC
Document type
monografie, grantové zprávy
monografie, grantové zprávy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Srovnání léčby pacientů s kolorektálními karcinomem a synchronními metastázami jater metodou primary first-liver first approach v randomizované studii / řešitel Matúš Peteja, příjemce Fakultní nemocnice Ostrava
Author
Date of issue
2019
Publisher
2019
Series
Závěrečná zpráva o řešení grantu Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, grantové zprávy
Grant number
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00204838
Persistent link
Parallel Title Proper
Comparison of treatment of patients with colorectal cancer and synchronous liver metastases by primary first-liver first approach in randomized trial
Abstract
Česká republika zaujímá v incidenci kolorektálního karcinomu (KRK) první místo. Více než u 50 % nemocných s KRK jsou diagnostikovány jaterní metastázy (JMKRK). Pacienti se synchronními metastázami dosahují horších výsledků v přežívání. Chirurgická léčba je jedinou potenciálně kurabilní metodou s pětiletým přežíváním cca 50 %. Jaterní resekci podstoupí méně než 10 % pacientů se synchronními JMKRK. Tradičním postupem léčby (primary first approach) je odstranění primárního tumoru v první době a po systémové léčbě resekce metastáz. Nevýhodou je časová prodleva od diagnózy JMKRK k jejich resekci. Původně resekovatelný nález se může stát neresekovatelným. Simultánní resekce primárního tumoru a jaterních metastáz je zatížena vyšší perioperační mortalitou. V poslední dekádě se objevuje další postup se záměrem navýšení resekability JMKRK – liver first approach (LFA). V tomto případě po neoadjuvantní systémové léčbě následuje resekce jater. Poté adjuvantní systémová léčba a na závěr teprve resekce primárního tumoru. Randomizované studie, které popisují LFA a data s celkovým přežíváním, chyb...
English Abstract
The Czech Republic leads the world in colorectal cancer (CRC) occurrence. Up to 25 % of patients have synchronous colorectal liver metastases (CRCLM) at presentation and such synchronous presentation has been associated with poor survival outcomes. Surgical resection of tumors is considered the only curative therapy enabling long-term survival. Liver resection undergo less than 10% patients with synchronous CRCLM. The traditional surgical strategy is a two-stage approach that includes colorectal cancer resection followed by chemotherapy and delayed hepatic resection of the CRCLM. One disadvantage of this approach includes disease progression of CRCLM between the colorectal and hepatic surgery rendering the CRCLM unresectable. Simultaneous resection of CRC and CRCLM is burdened with higher peri-operative mortality. In the last decade the new approach aims one ́s effort to improve resectability of CRCLM appears - Liver-First Approach (LFA) with chemotherapy given upfront followed by hepatic resection of CRCLM and finally CRC resection. Randomized trials, which describe LFA, are missi...
General Note
Doba řešení: 2017-2020
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje literaturu
Clipboard
Further actions
Digital library