Portrait
Display Documents Help
vše 16
publikace autora 16
primární autor 2
Editor 3
Person [authorized form]
Source: autority Medvik
Main Heading
Hlivák, Peter
Note Biographic
MUDr., PhD., slovenský kardiolog (odd. arytmií a kardiostimulácie, Kardiologická klinika Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a Katedra kardiológie Fakulty zdravotníckých špecializovaných štúdií Slovenskej zdravotnickej univerzity).
Affiliation
NÚSCH - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava
Affiliation
NUSCH, Bratislava
Affiliation
Oddelenie artymií a kardiostimulácie NÚSCH, Bratislava
Record number
xx0106049
Persistent link
Source of Verification

Hlivák: Hypercholesterolémia ako rizikový faktor ICHS - sú naše možnosti jej nefarmakologického ovplyvnenia už vyčerpané? Geriatria, roč. 9, č. 1 (2003), s. 15-22. ()
SKK SR ()
Display format