Hledat v katalogu
Change log


2011-09-26    1.0
Spuštění v novém designu
2011-05-18    0.99
OpenSearch browser plugin pro vyhledávání v medviku (úvodní strana)
Doplněna podpora pro citační manažery (testováno Zotero)
UnAPI podpora formátu RIS
Záznam dokumentu: volba ISO690, export pro citační manažery EndNote, Zotero (RIS)
Export schránky: dávkově RIS
Úpravy rozhraní pokročilého vyhledávání
Drobné opravy
2011-05-08    0.98
Rozšíření nabídky pokročilého vyhledávání
Vyhledání článků ze záznamu zdrojového titulu
2011-04-20    0.97
Aktualizace kontextové nápovědy
2011-04-06    0.96
Rozšířené vyhledávání: doplněn výběr všech vyhledávání najednou
Rejstřík MeSH: oprava chybného výsledku při určité kombinaci podhesel deskriptoru
Rejstřík MeSH: doplnění informace o rozšíření deskriptoru a výběru podhesel do výsledku vyhledávání
Rejstřík Autor: oprava vyhledávání autorů v AND kombinaci
Export záznamů schránky: doplněn chybějící oddělovací řádek mezi záznamy
2011-03-18    0.95
Rozšířené vyhledávání
Funkce odstranit položku vyhledávání
Funkce Nové hledání (reset všech položek vyhledávání)
Funkce upřesnit vyhledávání (zobrazí výsledky v kontextu předhozích hledání)
Všeobecné vyhledávání dle vybraných údajů s možností kombinace více polí
Rejstříkové vyhledávání MeSH (výběr deskriptorů do "schránky", možnost zahrnutí podřazených deskriptorů v MeSH stromu, specifikace podhesel)
Rejstříkové vyhledávání Předmět (výběr předmětů do "schránky", specifikace typu předmětů)
Rejstříkové vyhledávání Autor (výběr autorů do "schránky", specifikace typu autority)
Rejstříkové vyhledávání Časopis / zdroj
Rejstříkové vyhledávání Název
Rejstříkové vyhledávání Nakladatel
Výsledky
Filtr "vydáno" rozšířen o zadání konkrétního roku nebo intervalu roků vydání
Funkce "přidat k dotazům" přidá filtrovaný výsledek k položkám rozšířeného vydání
2011-03-03    0.88
Persistentní linkování
Funkce sdílet v záznamu dokumentu
Další úpravy tabulky polí konfigurovatelného výstupu
Odstraněn klastr datasety
Doplněny názvy html stránek
Upravena patička stránky
2011-03-01    0.87
Konfigurovatelné zobrazení výsledků vyhledávání
Volba Typ zobrazení "Volitelné"
Nastavuje se přes "Nastavit.."
2011-02-28    0.86
Vyhledávání:
Rychlé vyhledávání v názvech dokumentů
Návrh rozšíření dotazu pomocí MeSH deskriptorů
Úprava algoritmu pro vytváření MeSH cloudu na základě výsledku vyhledávání
Možnost rozšíření zdrojového dotazu pomocí MeSH deskriptorů
Vylepšení kombinovatelnosti filtrů Autor a MeSH
Export záznamů v konfigurovatelném formátu:
Seřazení možností do kategorií a rozdělení do dvou sloupců
Rozdělení údajů o vydání, nakladatelských údajů a údajů o fyzickém popisu do samostatných položek
Nabídka změny preference zkráceného tvaru zdrojového dokumentu
Standardní pořadí: MEDLINE, ISSN register, zkratka nakladatele, jiná zkratka, název zdroje
Preference nakladatelské zkratky: zkratka nakladatele,MEDLINE, ISSN register, jiná zkratka, název zdroje
Záznam dokumentu
Nabídka služeb EOD a kopie
Link na současný OPAC
Přístup do digitálního archivu
Indikace a možnost přidání/odebrání jednotlivého záznamu ze schránky
Navigace mezi výsledky aktuálního vyhledávání v záznamu dokumentu
Seznam vyhledaných dokumentů
Indikace a možnost přidání/odebrání jednotlivého záznamu ze schránky
Úprava linku pro vstup do digitálního archivu
Data
Úprava definice autorit představujících akce a konference
Rozlišování typů zkratek seriálových dokumentů
2011-02-17    0.83
Export záznamů v konfigurovatelném formátu: Funkce oddělování návěští polí tabelátory pro lepší možnosti zarovnávání v textových editorech.
Nabídka služeb EOD a kopie v seznamu vyhledaných záznamů
další aktualizace kontextových nápověd
drobné změny (úprava číslovaní exportovaných záznamů, opravy lokalizace)
2011-02-16    0.82
Nabídka číslování exportovaných záznamů
Sjednocena navigace záznamů ve schránce s navigací vyhledaných záznamů
Doplněna lokalizace textů schránky záznamů
Doplněny kontextové nápovědy
Drobné úpravy uživatelského rozhraní
Oprava chyby: rychlé hledání "Akce" znovuzprovozněno
2011-02-14    0.80
Využití vazeb přes autoritní i neuatoritní záznamy osob, korporací a předmětů pro kombinace v rozšířeném vyhledávání
Funkce "použít" v seznamu vyhledaných záznamů autorů a předmětů (vyhledá dostupné biblio záznamy a odešle výsledek na pozadí do rozšířeného vyhledávání)
Funkce "prohlédnout" v seznamu vyhledaných záznamů autorů a předmětů (vyhledá dostupné biblio záznamy a zobrazí výsledek)
Detail zobrazení záznamu ve formátu MARC
Drobné opravy a reformulace
2011-02-13    0.76
Konfigurovatelný formát exportu záznamů ze schránky
2011-02-11    0.74
Přidána volba pro směr řazení výsledků vyhledávání u kritérií datum, název, autor
Doplněna lokalizace navigačních prvků v seznamu výsledků vyhledávání
Změna funkce autoritních odkazů v seznamu vyhledaných záznamů. Odkaz nyní zužuje množinu výsledků.
Původní funkce odkazu na autoritní záznam přesunuta ke znaku "i" v horním indexu.
Oprava chyby: výjimka při zadání fulltextoveho dotazu s použitím závorek.
2011-02-10    0.73
Doplněn autorský klastr pro výsledky vyhledávání
zprovozněna funkcionalita kontextových nápověd
oprava chyby: chybné zpracování vstupního textu u fulltextu rozšířeného vyhledávání
2011-02-08    0.71
umožněna přenositelnost nastavení (typ zobrazení seznamu výsledků, počet výsledků na stránku, způsob řazení) v rámci session mezi vyhledáváním různých typů.
oprava chyby: Globální hledání specifikované zatržením radioboxu katalog nebo bmč nyní udrží omezení i v procesu fasetového zpřesňování.
formulář globálního vyhledávání si nyní pamatuje poslední zadání.
nastaven výchozí počet výsledků na stránku všech typů vyhledávání na 10.
doplněna možnost přesunu na konec seznamu výsledků
upraveno pořadí autorských záhlaví v rámci náhledu bibliografického záznamu
vytvoření přehledu změn
rozhraní zprovozněno i přes adresu http://www.medvik.cz/cloud
2011-02-03    0.70
Zprovoznění nových typů vyhledávání:
 • Nabídka rychlého hledání z úvodní stránky
     (časopisy - biblio, předmět - autority, mesh, autor - autority, akce - biblio)
 • Hledání osob
     (rejstříkové hledání personálních a korporativních autorit a neautoritních záhlaví osob a korporací)
 • Hledání témat
     (rejstříkové hledání předmětových autorit, deskriptorů MesH i neautoritních předmětových záhlaví)
 • Rozšířené vyhledávání
     (hledání podle různých hledisek s možností kombinace výsledků)
Rozšířené vyhledávání v prozatímní podobě umožňuje hledat bibliografické záznamy:
 • fulltextově bez omezení počtu výsledků
 • s použitím rejstříku autorských záhlaví
 • s použitím rejstříku předmětových záhlaví
Fulltextové vyhledávání zahrnuje tyto vlastnosti (platí i pro univerzální vyhledání):
 • hledání v celém záznamu - lze tedy kombinovat nesouvisející údaje např. jméno autora, rok vydání
 • u některých výrazů hrozí riziko vyřazení na základě porovnání se seznamem stop slov - obecně se jedna o jednopísmenné znaky, anglické a české spojky, zájmena atd.
 • základními selekčními výrazy jsou slova a fráze (zadává se v uvozovkách např. "infarkt myokardu")
 • slova a fráze lze rozšiřovat pomocí zástupného znaku * a to pouze pravostranně
 • jednotlivé výrazy lze kombinovat pomocí operátorů AND, OR, NOT a NEAR. Výchozím operátorem (doplňuje se automaticky při oddělení výrazů mezerou) je AND
 • vztahy mezi výrazy lze dále upřesňovat použitím jednoduchých závorek "(" a ")"
Rejstříkové hledání:
 • hledání pouze jednoho typu údaje (např. autorské záhlaví)
 • hledá se shoda řetězce písmen, nikoli výskyt slov
 • výraz je možné rozšiřovat pomocí zástupných znaků "*" a "?" a to jak pravostranně tak levostranně nebo uprostřed.
 • výchozí nastavení vždy doplňuje pravostarnné rozšíření (později bude možno specifikovat)
 • výchozí nastavení prohledává vždy i nepreferovaná a odkazovaná záhlaví tedy viz a viz též odkazy (později bude možno specifikovat)
Kombinace výsledků:
 • Výsledky jednotlivých hledání v rámci rozšířeného vyhledávání lze dále kombinovat dvěma způsoby
 • přes interface: zakškrtnutím zvolených množin výsledků a zvolením jedné ze tří možností
 • AND - vybere záznamy obsažené ve všech zvolených množinách výsledků
 • OR - všechny záznamy, které se ve zvolených výsledcích alespoň jednou vyskytují
 • XOR - vybere záznamy které ve zvolených množinách mají pouze jeden výskyt a v dalších výsledcích se neopakují
 • vlastní kombinací: zadáním kombinace pomocí pořadových čísel a operátorů nebo závorek.
 • použitelné operátory jsou AND, OR, NOT
 • výchozím operátorem je AND
 • kombinace lze dále seskupovat závorkami viz např. "((1 or 2) and 3) not 4"
2010-12-31    0.50
Implementace Medical Subject Headings verze 2011
úprava náhledů záznamů předmětových kategorií
úprava náhledů záznamů autorit
úprava náhledů bibliografických záznamů
další úpravy
2010-11-30    0.40
První spuštění